Masterclasses Optimaliseren Eiwitkringloop

De werkstromen in het rapport ‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige veehouderij’ van de commissie grondgebondenheid ondersteunen melkveehouders richting een meer grondgebonden melkveehouderij. Eén van de werkstromen is ‘Masterclass Eiwit’. De masterclass ondersteunt jou bij het optimaliseren van je bedrijfseigen eiwitkringloop.

Er worden, verspreid door heel Nederland, verschillende masterclasses georganiseerd rondom de eiwitkringloop op een melkveebedrijf. Deze masterclasses hebben betrekking op acht verschillende thema’s.

Tijdens de masterclasses staat het onder de aandacht brengen van de eiwitkringloop, én het bieden van handelingsperspectief aan jou als melkveehouder, centraal. Het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrijfseigen informatie uit de kringloopwijzer. De masterclasses worden gegeven in de vorm van een studiegroepbijeenkomst, onder leiding van een expert. De groepen bestaan uit 10 á 15 deelnemers. Alle bijeenkomsten richten zich op één thema uit de eiwitkringloop. Na de bijeenkomst ga je met praktische handvatten naar huis om de eiwitkringloop op jouw bedrijf te optimaliseren. 

De masterclasses Optimaliseren Eiwitkringloop worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de regionale LTO’s en zuivelondernemingen. 

Klik op de titels van de acht thema's voor meer informatie. 

I Bestaande gewassen: gras, maïs, …

Het verbeteren van de teelt van gangbare gewassen zoals; gras, grasklaver en snijmaïs. Binnen dit thema is er aandacht voor keuzes m.b.t. het teeltplan, rassen, bemesting, oogstmoment en benutting van de gewassen in de veestapel.

II Andere teelten: bonen, luzerne, soja, vlinderbloemigen

De inzet van andere teelten die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de externe eiwit input op het melkveebedrijf. Welke mogelijkheden zijn er, waar moet je rekening mee houden bij het telen en wat zijn de voor- en nadelen? Hoe zit het met drogestof- en eiwitopbrengsten en wat zijn de kosten van de teelt van een dergelijk gewas?

III Eiwitbeweiding

Een belangrijke bron van eiwit is vers weidegras, maar hoe kun je de beweiding optimaliseren zodat de koeien maximaal eiwit kunnen opnemen? Hoe kunt u als melkveehouder inschatten hoeveel eiwit er in het weidegras zit zodat de krachtvoergift op stal hierop afgestemd kan worden?

IV Eiwitoptimalisatie in rantsoenen

Bij het samenstellen van het rantsoen is eiwit een belangrijke pijler. Inzicht in de rantsoensamenstelling en daarbij de samenstelling van de verschillende onderdelen (ruwvoer en krachtvoer) spelen hierin een belangrijke rol. Waar moet je als melkveehouder op letten wanneer het rantsoen wordt samengesteld?

V Eiwitefficiënte veestapel (eiwitbenutting)

De koe heeft een unieke rol om plantaardig eiwit om te zetten in dierlijke eiwit. Hoe kun je vanuit fokkerij sturen op een eiwitefficiëntere koe en welke keuze kun je daarin maken als melkveehouder?

VI Passende en optimale (kunst-)bemesting

Het op een juiste manier inzetten van kunst- en organische mest heeft ook invloed op de aanwezigheid van eiwit in het gewas en de verdere kringloop. Het toedienen van de juiste bemesting gelet op samenstelling bodem (OS, N-Totaal) maar ook het bereiken van jouw doelen worden verder toegelicht.

VII Meer eiwit met gezonde bodem

Een gezonde bodem geeft hogere opbrengsten op verschillende vlakken. Het beoordelen van de bodem, zowel visueel als op basis van kengetallen, staan hierbij centraal. Ook wordt hierbij aandacht besteed aan welke maatregelen genomen kunnen worden om de bodem te verbeteren.

VIII Akkerbouw inpassen in bouwplan

In gebieden met veel akkerbouw is het goed om ook de mogelijkheid te bekijken rondom het inpassen van akkerbouw in het bouwplan om het ‘eiwit van eigen land’ te optimaliseren. Onderwerpen zijn onder andere hoe dit mogelijk is, waar moet je rekening mee houden en hoe kan dit bijdragen aan Optimaliseren Eiwitkringlopen.

Programma en kosten

De masterclasses worden tot en met het winterseizoen 2019-2020 gegeven. Per masterclass wordt een eigen bijdrage van € 25,- gevraagd. De overige kosten worden gefinancierd door ZuivelNL.

Ik ben melkveehouder en ik wil mij aanmelden voor een masterclass

Vul onderstaand contactformulier in om je aan de melden

Selecteer minimaal 1 en maximaal 3 thema's op welk gebied u een masterclass wilt volgen:

I Bestaande gewassen: gras, maïs, …

II Andere teelten: bonen, luzerne, soja, vlinderbloemigen

III Eiwitbeweiding

IV Eiwitoptimalisatie in rantsoenen

V Eiwitefficiënte veestapel (eiwitbenutting)

VI Passende en optimale (kunst-)bemesting

VII Meer eiwit met gezonde bodem

VIII Akkerbouw inpassen in bouwplan

Interesse of meer informatie? 

Neem contact op met het projectteam:

Rik Vlemminx | Landelijk projectleider | +316 21 23 26 03 | rik.vlemminx@zlto.nl
Ivonne de Bruijn – ZLTO | +316 21 23 26 17 | ivonne.de.bruijn@zlto.nl
Elsbeth Timmerman – LTO Noord | +316 24 17 70 49 |  etimmerman@projectenltonoord.nl
Stan Bruijsten – LLTB | +316 83 23 91 27| sbruijsten@arvalis.nl

Op zoek naar experts

De masterclasses staan onder leiding van experts die betrokken zijn bij de eiwitkringlopen op melkveebedrijven. Om de masterclasses te verzorgen zijn wij op zoek naar experts vanuit alle regio’s. Ben jij werkzaam in dit veld? En heb je ervaring met en kennis over bovenstaande thema’s? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam.