Biodiversiteit en milieu

De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu. Biodiversiteit omvat alle planten, dieren en nog veel meer op en rond de melkveehouderij. De zuivelsector heeft drie doelen opgesteld ide bereikt moeten worden in 2020. 100% verantwoorde soja, binnen milieurandvoorwaarden van fosfaat en ammoniak en geen netto verlies van biodiversiteit.

Op deze pagina vindt u instrumenten om mee aan de slag te gaan. Ook ziet u welke projecten er lopen op het gebied van weidegang en achtergrondinformatie.

Tools

KringloopWijzer | Klimaatmodule 

De KringloopWijzer is een managementinstrument dat uw mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld brengt. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kunt u beter sturen op de benutting van mineralen. In de KringloopWijzer zit ook een klimaatmodule die inzicht geeft in broeikasgassen.

Projecten

Schoon erf, Schoon water Friesland |  Maatregelen tegen erfafspoeling 

Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt melkveehouders de kans om deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen hen op zoek gaan naar de juiste maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Ook weten deelnemers zeker dat ze na het treffen van maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat melkveehouders in Friesland alles op orde hebben met betrekking tot erfafspoeling.

Duurzame melkveehouderij Drenthe | Duurzaamheids bedrijfsplan

Hoe kunnen melkveehouders een rendabele productie combineren met het duurzamer en toekomstgerichter maken van de grondgebonden melkveehouderij? Drentse melkveehouders kunnen ondersteuning krijgen om het bedrijf door te lichten op te verduurzamen aspecten, zoals het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing.

Vruchtbare Kringloop Projecten | Kennisdeling in studiegroepen 

VK wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid. Hoofddoel van het project is de regio sector te positioneren als duurzame sector die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. 

Vruchtbare Kringloop Gelderland | Vruchtbare Kringloop Friesland | Vruchtbare Kringloop Overijssel | Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 

Achtergrondinformatie

Duurzame Zuivelketen | Verantwoorde Soja

De Nederlandse melkkoe eet vooral gras en maïs (92%). De rest is krachtvoer, dat voor een deel uit soja bestaat. Deze soja komt voornamelijk uit Zuid-Amerika, waar sojateelt soms gepaard gaat met onder andere ontbossing en verdrijving  van boeren. De Nederlandse zuivelsector gebruikt sinds 2015 uitsluitend 100% verantwoord gecertificeerde soja in het veevoer voor de Nederlandse melkkoe. Dit is verantwoord gecertificeerde soja, bijvoorbeeld gecertificeerd door RTRS of een gelijkwaardige standaard, waarvoor geen ontbossing plaatsvindt.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek | Resultaten na 4 jaar VKA

Vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers! We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt! Bijvoorbeeld: de gewasopbrengsten stegen bij een lagere bemesting. Ofwel: betere benutting van stikstof en fosfaat. Gevolg: ruim de helft van de deelnemers voldoet, gemiddeld over drie jaar, aan de uitspoelingsnorm voor het stikstofbodemoverschot. De KringloopWijzer levert het bewijs.